Iebigsstunde

Mir iebe immer (usser in de Schuelferie) am Donnschtig vom 8i bis am 10i zoobe
im Glunggi-Käller an dr Bäumligass 7, grad bim Bluemelaade.